Ændringer af etiketter

 

 

Juni 2015 er opstart på en ny europæisk lovgivning vedrørende mærkning af mange produkter, såsom maling, lim, opløsningsmidler, rengørings- og vedligeholdelsesprodukter.
Denne side indeholder de oplysninger, du har brug for til at fortsætte med at bruge dine husholdningsprodukter på en sikker måde.

Virksomheder, der fremstiller rengørings- og vedligeholdelsesprodukter, har forpligtet sig til at markedsføre produkter, der er sikre ved brug for mennesker og miljø.
Som forbruger anvender du ofte sådanne produkter for at nyde et rent hjem og rene tekstiler. Du spiller også en hovedrolle i din brug af produkterne og i deres opbevaring på en sikker måde.
AI lang tid er oplysninger blevet overført på emballagen af produkter for at tiltrække forbrugernes opmærksomhed på de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige på grund af lovkrav og suppleret med frivillige aktiviteter af industrien.

Hvad er nyt?

Siden begyndelsen af 2015 har nye etiketter været vist på mange rengøringsmidler og andre produkter, der indeholder kemikalier. Dette skyldes, at en ny EU-forordning (“CLP”) trådte i kraft; den har fastsat, hvordan rengøringsmidler skal "klassificeres" (med hensyn til deres mulige indvirkning på mennesker og / eller miljøet) og derefter "mærket" (i overensstemmelse med deres klassificering). Desuden har etikettens design ændret sig. Lovgivningen fastsætter obligatoriske mærkningselementer (symboler, tekst, farver), der ikke kan tilpasses eller ændres af producenter. Virksomhederne har en overgangsperiode på to år (2015-2017) til at gå fra det gamle system til det nye.

Du kan læse om etiketændringer for rengøringsmidler og downloade den vedhæftede A.I.S.E. "Læs etiketten" brochure (herunder sammenligning af nye med gamle symboler)

Den nye lovgivning har mere konservative klassifikationskriterier med hensyn sikkerhed for øjne, hud og miljø sammenlignet med den tidligere lovgivning

Som følge heraf kan mange produkter, som ikke blev klassificeret og mærket tidligere, nu have etiketter, advarselssymboler og sikkerhedssætninger efter deres "nye" klassifikation. .
Nye oplysninger (symboler, design og udsagn) bliver vist (se nedenstående tabel).

Helt konkret betyder det, at et produkt, hvis formulering ikke har ændret sig, vil få en anden etiket eller mærkes for første gang. Det betyder ikke, at produktet er mere (eller mindre) farligt. Som før, er det vigtigt at fortsætte med at bruge produkter på en sikker måde.

Hvad kan du se på de nye etiketter på rengørings- og vedligeholdelsesprodukter?

Nedenstående tabel indeholder en ikke-udtømmende liste over CLP piktogrammer og relaterede sætninger, som du vil se på produkterne. Mærkningen af den enkelte færdigvare påhviler den, der markedsfører den, da det afhænger af dens sammensætning. Listen nedenfor er vejledende. Dens formål er at hjælpe dig med at forstå, hvilke potentielle oplysninger der kan vises på etiketten på rengørings- og vedligeholdelsesprodukter. Den hjælper dig også med at identificere, hvilke forholdsregler du bør tage..

Piktogram Tilknyttet signalord På hvilke produkter vil du mest sandsynligt se det?
(NB: vejledende liste)
Hvilke faresætninger vil mest sandsynligt blive vist?
(NB: ikke-udtømmende liste)
Hvilke forholdsregler skal du tage?
(og hvilke mulige sætninger kan ledsage piktogrammet - sikkerhedssætninger) (NB: ikke-udtømmende liste)
Advarsel

Vaskemidler (pulver / flydende)
Flydende opvaskemidler til håndvask
Alle universalrengøringsmidler - Vaskemidler til opvaskemaskiner (flydende / pulver)

"Forårsager alvorlig øjenskade"
Og/eller
"Forårsager hudirritation"

Advarende udråbstegn vil enten blive præsenteret på produkter, der kan generere potentiel irritation enten til huden eller øjne eller begge dele.
Som følge heraf vil den officielle CLP information nedenfor normalt blive vist på etiketten og bør følges:

"Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten"
"Opbevares utilgængeligt for børn"
Piktogram Tilknyttet signalord På hvilke produkter vil du mest sandsynligt se det?
(NB: vejledende liste)
Hvilke faresætninger vil mest sandsynligt blive vist?
(NB: ikke-udtømmende liste)
Hvilke forholdsregler skal du tage?
(og hvilke mulige sætninger kan ledsage piktogrammet - sikkerhedssætninger) (NB: ikke-udtømmende liste)
Farlig

Kausisk afløbsrens, syreholdige toiletrengøringsmidler, kalkfjernere etc

“Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader"

Denne advarsel vil blive præsenteret på produkter, der kan ætse huden (og øjnene uundgåeligt).
Bemærk, at produkter ætsende på huden skal sælges i beholdere, der har en officiel børnesikret lukning Som følge heraf kan den officielle CLP information nedenfor blive præsenteret på etiketten og bør følges:

"Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten""Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten"
"Opbevares utilgængeligt for børn"
"Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse"
"VED KONTAKT MED HUDEN:… (+statement)" or "VED KONTAKT MED ØJNENE:… (+statement)" "Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge"

Farlig

Vaskemidler (pulver / flydende)
Flydende opvaskemidler til håndopvask
Alle universalrengøringsmidler.

Nogle opvaskemidler til opvaskemaskiner (flydende / pulver)
Vaskemidler (pulver / flydende)
Flydende opvaskemidler til håndopvask
Alle universalrengøringsmidler.

"Forårsager alvorlig øjenskade"

Denne advarsel vil blive præsenteret på produkter, der kan være skadelige for øjnene.
Som følge heraf kan den officielle CLP information nedenfor blive vist på etiketten og bør være som følgende:

"Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten"
"Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse" "VED KONTAKT MED ØJNENE: … (+statement)"
"Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge"
Piktogram Tilknyttet signalord På hvilke produkter vil du mest sandsynligt se det?
(NB: vejledende liste)
Hvilke faresætninger vil mest sandsynligt blive vist?
(NB: ikke-udtømmende liste)
Hvilke forholdsregler skal du tage?
(og hvilke mulige sætninger kan ledsage piktogrammet - sikkerhedssætninger) (NB: ikke-udtømmende liste)
Advarsel

SprinklervæskeGlasrens
Visse universalrengøringsmidler og hånddesinfektionsmidler

"Brandfarlig væske og damp"

Denne advarsel vil blive præsenteret i tilfælde hvor produktet kan være brandfarlig.
Som følge heraf kan den officielle CLP information nedenfor blive vist på etiketten og bør være som følgende:

"Opbevares utilgængeligt for børn"
"Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt"
"Aerosoler"
"Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder"
"Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug"
"Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C"
Advarsel eller farlig

Aerosoler (såsom luftfriskere, insekticider, pudsemidler, ovnrens osv.)

Yderst brandfarlig aerosol.
Brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning

Piktogram Tilknyttet signalord På hvilke produkter vil du mest sandsynligt se det?
(NB: vejledende liste)
Hvilke faresætninger vil mest sandsynligt blive vist?
(NB: ikke-udtømmende liste)
Hvilke forholdsregler skal du tage?
(og hvilke mulige sætninger kan ledsage piktogrammet - sikkerhedssætninger) (NB: ikke-udtømmende liste)

Enten ingen signalord nedenunder

ELLER

Advarsel

Insecticider
Luftfriskere
Visse antifrost midler
Visse vaskemidler og flydende opvaskemidler til håndvask

"Meget giftig for vandlevende organismer"
Eller
"Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger"

Denne advarsel kan blive præsenteret, hvis produktet er meget koncentreret eller komprimeret. Bemærk dog, at præventiv mærkning normalt skyldes forhold vedrørende transport eller stort volumen *. Rengøringsmidler fortsætter med at bruge hurtigt bionedbrydelige ingredienser og udgør ikke risiko for miljøet i deres daglige brug, da produkterne fjernes ved spildevandsbehandling og frigives ikke direkte til miljøet.

(*I tilfælde af uheld kan større udslip under transport eller på et varelager vil en kortvarig og afgrænset fare for vandløb opstå, hvis ikke korrekt håndteret. Derfor denne standard klassifikation)

Som følge heraf kan den officielle CLP information nedenfor normalt blive vist på etiketten og bør følges:

Opbevares utilgængeligt for børn.
"Undgå udledning til miljøet"
"Indholdet/beholderen bortskaffes i …"

 


NOTES:

  1. Produkter, der markedsføres, er sikre, når de anvendes efter hensigten.
  2. Symbolerne og ordlyden er der for at henlede forbrugernes opmærksomhed på farer, nogle produkter kan udgøre. Forudsat, at forbrugerne bruger produkterne efter anvisningerne på etiketten, udsættes de ikke for disse farer.
  3. Forbrugerne skal være særlige opmærksomme på de produkter, der bærer en børnesikret lukning.
  4. Klik her for den fulde liste over CLP-symboler.
  5. Symbolerne og ordlyden er hovedsagelig rettet mod professionelle arbejdere, der håndterer produkter i store mængder under transport og opbevaring. Dette er grunden til, at farlige stoffer er opført på listen og potentielle farer fremhæves.
  6. Produkter, der indeholder ingredienser, såsom enzym(er), parfume(r), konserveringsmidler, skal omfatte følgende erklæring:
I alle tilfælde: Læs etiketten og hold rengørings- og vedligeholdelsesprodukter væk fra børn!

For at bruge et produkt på en sikker måde bør forbrugerne altid LÆSE ETIKETTEN, da den indeholder vigtige oplysninger.
Vær også opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger, der frivilligt vises på pakninger af sektoren, og især:

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene grundigt med vand, hvis produktet kommer i øjnene. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp. Folk med følsom eller beskadiget hud bør undgå længere tids kontakt med produktet.

Du finder den fulde liste over A.I.S.E. Sikker anvendelse-ikoner ved at klikke her.

Se også den særlige kampagne-hjemmeside, der fremmer sikker anvendelse af flydende vaskemiddel-kapsler:
www.keepcapsfromkids.eu

Yderligere oplysninger

For at se alle detaljerede oplysninger om CLP lovgivning og piktogrammer, kan du:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français